ติดต่อกองบริหารงานบุคคล


กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

39/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


IP Phone  02-9425800 , 02-9426800 ต่อเบอร์โทรภายใน

ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล 1127

งานบริหารและธุรการ 1143,1140

งานพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ 1129,1149

งานบริหารงานบุคคล 1162,7041,1142,1128

งานทะเบียนประวัติ 1126,1163,7040

งานนิติการ 1125,1160,1194


 ข้อมูลอัพเดท - 2 มีนาคม 2566