ตัวอย่างการทำเล่มประเมินต่อสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ

ตัวอย่างการทำเล่มประเมินต่อสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ

 

ระยะที่ 2
-  ตัวอย่างที่ 1 

-  ตัวอย่างที่ 2

 

ระยะที่ 3
ตัวอย่าง

 

ระยะที่ 4

 ตัวอย่างที่ 1

 ตัวอย่างที่ 2

 ตัวอย่างที่ 3