ตัวอย่างการทำเล่มประเมินต่อสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ

ตัวอย่างการทำเล่มประเมินต่อสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ

 

ระยะที่ 2
-  ตัวอย่างที่ 1

-  ตัวอย่างที่ 2

 

ระยะที่ 3
ตัวอย่างที่ 1

-  ตัวอย่างที่ 2

 

ระยะที่ 4

 ตัวอย่างที่ 1 (เล่มรายงานการปฏิบัติงาน 5 ปี)

 ตัวอย่างที่ 2 (เล่มรายงานการฏิบัติงาน 5 ปี)

 ตัวอย่างที่ 3 (เล่มรายงานการปฏิบัติงาน 5 ปี)

 ตัวอย่างที่ 4 (เล่มรายงานการปฏิบัติงาน 5 ปี)

 ตัวอย่าง คู่มือการปฏิบัติงาน

 ตัวอย่าง งานเชิงรุก

 ตัวอย่าง งานวิเคราะห์