แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 

 

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการ (ชุดที่ 1)  (ชุดที่ 2) (ชุดที่ 3)

แบบประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ  (ชุดที่ 1)  (ชุดที่ 2) (ชุดที่ 3)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป   

แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ  

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ

แบบประเมินลูกจ้าง