เกณฑ์การผ่านการประเมินและแบบคำขอประเมิน

ป.1 ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

เกณฑ์การผ่านการประเมิน ผอ.กองหรือเทียบเท่า ป.1

เกณฑ์การผ่านประเมิน ผอ. สำนักงานอธิการบดี ป.1

- แบบคำขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

 

ป.2 ตำแหน่งประเภททั่วไป กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง

- เกณฑ์การผ่านประเมิน ชำนาญงาน ป.2

- เกณฑ์การผ่านประเมิน ชำนาญงานพิเศษ ป.2 

- แบบคำขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง

 

ป.3 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง

- เกณฑ์การผ่านประเมิน ชำนาญการ ป.3

- เกณฑ์การผ่านประเมินชำนาญการพิเศษ ป.3

- เกณฑ์การผ่านประเมินเขี่ยวชาญ ป.3

- เกณฑ์การผ่านประเมินเชี่ยวชาญพิเศษ ป.3

- แบบคำขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติหน้าที่เฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง

 

ป.4 ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน

- เกณฑ์การผ่านประเมิน ชำนาญการ ป.4

- เกณฑ์การผ่านประเมินชำนาญการพิเศษ ป.4

- เกณฑ์การผ่านประเมินเขี่ยวชาญ ป.4

- แบบคำขอรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน