คู่มือการเขียนผลงานวิชาการ

 คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ 

ปก

คำนำ

สารบัญ

บทที่ 1 การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

บทที่ 2 ลักษณะผลงานทางวิชาการ

บทที่ 3 เอกสารประกอบการสอน และเอกสารคำสอน

บทที่ 4 หนังสือ ตำรา

บทที่ 5 รายงานการวิจัย

บทที่ 6 งานแปล

บทที่ 7 บทความทางวิชาการ

บทที่ 8 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ๆ

บทที่ 9 การอ้างอิง

บทที่ 10 การเขียนบรรณานุกรม

บทที่ 11 รูปแบบการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการและข้อเสนอแนะ

บรรณานุกรม

ภาคผนวก

ผู้จัดทำ

 


 


 ภาคผนวก

 

ภาคผนวก ก

แบบคำขอรับการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

 1. แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป (ก.พ.อ. 03)

 2. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลทางวิชาการประเภททั่วไป

 3. วิธีกรอกข้อมูลใน ก.พ.อ. 03

 

 

ภาคผนวก ข

หลักเกณฑ์การประเมินผลการสอนของผู้ขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์

 1. แบบขอรับการประเมินผลการสอน

 2. แบบประเมินคุณภาพเอกสารประกอบการสอน/คำสอน

 3. แบบประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์

 

 

ภาคผนวก ค

แบบประเมินคุณภาพผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 1. แบบประเมินคุณภาพ ตำรา

 2. แบบประเมินคุณภาพ หนังสือ

 3. แบบประเมินคุณภาพ งานวิจัย

 4. แบบประเมินคุณภาพ บทความวิชาการ

 5. แบบประเมินคุณภาพ ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ

 

 

ภาคผนวก ง

แบบประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อการต่อสัญญาจ้างปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

 1. แบบประเมิน ประเภทเอกสารประกอบการสอน

 2. แบบประเมิน ประเภทตำรา

 3. แบบประเมิน ประเภทหนังสือ

 4. แบบประเมิน ประเภทงานวิจัย

 5. แบบประเมิน ประเภทผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

 6. แบบประเมิน ประเภทผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ

 

 

ภาคผนวก จ

ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564

 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2565

 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อต่อสัญญาจ้างปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

 4. ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อต่อสัญญาจ้างปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ฉบับที่ 2)

 5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อต่อสัญญาจ้างปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ฉบับที่ 3)