การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

กฎกระทรวง (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542

ขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

แบบบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

อินทรธนูและเครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนู

เครื่องแบบข้าราชการ

เครื่องแบบลูกจ้างประจำ

ประกาศ มจษ. เรื่อง เครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศ มจษ. เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553

 ประกาศ มจษ. เรื่อง การออกบัตรประจำตัวบุคลากรตามสัญญา

คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542

คำขอมีบัตรประจำตัวบุคลากรประจำตามสัญญา