พระราชบัญญัติ/ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/แนวปฏิบัติ

ข้อบังคับ

- ข้อบังคับ มจษ. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2563

- รวมกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2547 - 2561 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559

ประกาศ

- ประกาศ มจษ. เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2549

- การลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

- ค่าประสบการณ์พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ฉบับที่ 2)

- เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่

- หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ

อื่นๆ

- กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

- มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

- แนวปฏิบัติในการไปราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม