พระราชบัญญัติ/ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/แนวปฏิบัติ

- ข้อบังคับ ประกาศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Click!!!

 

ข้อบังคับ

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย

          ฉบับที่ 1

          ฉบับที่ 2

          ฉบับที่ 3

          ฉบับที่ 4

          ฉบับที่ 5

          ฉบับที่ 6

          ฉบับที่ 7

          ฉบับที่ 8

 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559

 

ระเบียบ

- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2556

 

 

ประกาศ

- ประกาศ มจษ. เรื่อง การปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2566

- ประกาศ มจษ. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อต่อสัญญาจ้างปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (ฉบับที่ 2)

- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับคุณวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย

- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกอนุกรรมการกลั่นกรองการประเมินค่างานประจำมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณบดี และประเภทผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ และหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง การเปลี่ยนประเภทตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย

- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

- ประกาศ มจษ. เรื่อง การแบ่งส่วนราชการระดับงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2549

- การลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

- ค่าประสบการณ์พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ฉบับที่ 2)

- เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำที่รับเข้าใหม่

- หลักเกณฑ์และวิธีการปรับระดับชั้นงาน เปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ

อื่นๆ

- กฎกระทรวง จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

- มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

- แนวปฏิบัติในการไปราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม