แบบข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

แบบข้อตกลงการปฏิบัติราชการ

1. สายสนับสนุนวิชาการ

          1.1 ข้าราชการ

          1.1.1 คำอธิบายเพิ่มเติมแบบข้อตกลงการปฏิบัติงานข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

          1.1.2 แบบข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ชุดที่ 2 (ป.มจษ.2)

         

        1.2 พนักงานมหาวิทยาลัย

           1.2.1 คำชี้แจง

          1.2.2 คำอธิบาย

          1.2.3 ชุดที่ 1

          1.2.4 ชุดที่ 2

          1.2.5 ชุดที่ 3

 

2. สายวิชาการ

         2.1 เน้นวิจัย 

             2.1.1 คำชี้แจง

          2.1.2 คำอธิบายสายวิจัย ข้อ 6

          2.1.3 แบบ ป.ว. 1 เน้นวิจัย

          2.1.4 แบบ ป.ว. 2 สายวิชาการ

          2.1.5 แบบ ป.ว. 3 สายวิชาการ

   

       2.2 เน้นสอน

             2.2.1 คำชี้แจง

          2.2.2 คำอธิบายสายสอน ข้อ 5

          2.2.3 แบบ ป.ว. 1 เน้นสอน

          2.2.4 แบบ ป.ว. 2 สายวิชาการ

          2.2.5 แบบ ป.ว. 3 สายวิชาการ

 

3. สายบริหาร

            3.1 คำชี้แจงสายบริหาร

          3.2 คำอธิบายสายบริหาร

          3.3 แบบ ป.บ. 1-2 สายบริหาร

          3.4 แบบ ป.บ. 3 สายบริหาร

          3.5 แบบ ป.บ. 4 สายบริหาร