การดำเนินงานเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการ

1. ขั้นตอนการดำเนินงานเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

           - ขั้นตอนการกำหนดระดับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ

           - ขั้นตอนการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ข้าราชการ ป.2,ป.3 

          - ขั้นตอนการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ข้าราชการฯ ป.1,ป.4

2. เกณฑ์การผ่านการประเมินและแบบคำขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

           - ข้อบังคับ พ.ศ.2557

           - ข้อบังคับฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 

           - ข้อบังคับฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 

           - ข้อบังคับฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 

4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ที่เกี่ยวกับงาน และระยะเวลาของตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

           - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ที่เกี่ยวกับงาน และระยะเวลาของตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2557

           - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ที่เกี่ยวกับงาน และระยะเวลาของตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

5. ตาราง คำอธิบาย รายละเอียด การกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

           - ตารางที่ 1สรุปสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และระดับความคาดหวัง สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

           - ตารางที่ 2 คำอธิบายรายละเอียดการกำหนดระดับความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
          
- ตารางที่ 3,4,5 คำอธิบายรายละเอียดของสมรรถนะที่จำเป็น สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

           - ตารางที่ 6 คำอธิบายการกำหนดความรู้ความสามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

           - ตารางที่ 7,8,9 คำอธิบายการกำหนดความรู้ความสามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ
          
- ตารางที่ 10 ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของทุกประเภทตำแหน่ง

6. หลักเกณฑ์และแบบประเมินค่างาน

            - หลักเกณฑ์และแบบประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ (ปคง.1)

            หลักเกณฑ์และแบบประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (ปคง.2)

            หลักเกณฑ์และแบบประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไประดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (ปคง.3)

            - หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ (ปคง.4)

7. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

8. แนวทางการกำหนดสมรรถนะ ความรู้ความสาารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน สำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ศธ 0509 (2)/ว 2
ลงวันที่ 24 มกราคม 2554)

9. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น   

            - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

            - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า 

            - ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งบุคลากร ระดับชำนาญการ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน 

 

10. ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการประเมิน

            16/7/2562 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

           16/7/2562 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า  

           16/7/2562 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ตำแหน่งบุคลากร ระดับชำนาญการ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน