การดำเนินงานเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการ

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (9 ธ.ค. 2563) 

            - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

            - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

2. แบบฟอร์มคำขอรับการประเมินผู้บริหาร 

3. ตาราง คำอธิบาย รายละเอียด การกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

    ตารางที่ 1 สรุปสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน และระดับความคาดหวัง

    - ตารางที่ 2 คำอธิบายรายละเอียดการกำหนดระดับความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็น

    - ตารางที่ 3-5 คำอธิบายรายละเอียดสมรรถนะหลัก สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

    - ตารางที่ 6 การกำหนดความรู้ความสามารถที่จำเป็น ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

    - ตารางที่ 7-9 การกำหนดความรู้ความสามารถที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

    - ตารางที่ 10 ทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

    - ตารางที่ 11 เกณฑ์ขั้นต่ำในการผ่านประเมินในแต่ละระดับตำแหน่งของตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  กรณีปฏิบัติงานเฉพาะด้านหรือเฉพาะทาง

    - ตารางที่ 12 เกณฑ์ขั้นต่ำในการผ่านประเมินในแต่ละระดับตำแหน่งของตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ  หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ กรณีปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงาน และตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

4. แบบฟอร์มประเมินค่างาน

            - หลักเกณฑ์และแบบประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ (ปคง.1)

            - หลักเกณฑ์และแบบประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (ปคง.2)

            - หลักเกณฑ์และแบบประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไประดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (ปคง.3)

            - หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ (ปคง.4)

 

 

บัญชีกรอบอัตรากำลังบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ Click!!!

 

 

5. ขั้นตอนการดำเนินงานเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

           - ขั้นตอนการกำหนดระดับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ

           - ขั้นตอนการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ข้าราชการ ป.2,ป.3 

          - ขั้นตอนการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ข้าราชการฯ ป.1,ป.4

6. เกณฑ์การผ่านการประเมินและแบบคำขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

           - ข้อบังคับ พ.ศ.2557

           - ข้อบังคับฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 

           - ข้อบังคับฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 

           - ข้อบังคับฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561 

8. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ที่เกี่ยวกับงาน และระยะเวลาของตำแหน่งประเภทผู้บริหาร

           - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ที่เกี่ยวกับงาน และระยะเวลาของตำแหน่งประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2557

           - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การกำหนดประสบการณ์ที่เกี่ยวกับงาน และระยะเวลาของตำแหน่งประเภทผู้บริหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

9. มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

10. แนวทางการกำหนดสมรรถนะ ความรู้ความสาารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน สำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

(ศธ 0509 (2)/ว 2 ลงวันที่ 24 มกราคม 2554)