KM กองบริหารงานบุคคล

 


03/15/2022 KM สำนักงานอธิการบดี 2565 คู่มืองานสารบรรณ (การจัดการความรู้ด้านงานสารบรรณ)

07/30/2021 KM สำนักงานอธิการบดี 2564 คู่มือ เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัด

07/31/2020 KM 2563 คู่มือการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรด้านการบริการและบุคลิกภาพ

 08/30/2018 คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) สำนักงานอธิการบดี

 

09/27/2017 รายงานการอบรม "โครงการอบรมภาษาอังกฤษโดยการใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต" โดย บุคลากรกองบริหารงานบุคคล 


09/26/2017 รายงานการอบรม "โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ : ความเป็นครูและทักษะการสอนในยุค Thailand 4.0" โดย บุคลากรกองบริหารงานบุคคล 


09/26/2017 รายงานการอบรม "การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารในยุค Thailand 4.0" โดย บุคลากรกองบริหารงานบุคคล
 


09/14/2017
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดโครงการฝึกอบรม เอกสารการจัดการความรู้ KM โดย ฝ่ายฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ กรมการจัดหางาน  


09/14/2017 รายงานการอบรม "การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (work manual) ด้วยการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้า ในสายอาชีพของสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา" โดย บุคลากรกองบริหารงานบุคคล 


09/14/2017 รายงานการอบรม "กลยุทธ์การจัดทำและการประเมินผลโครงการอย่างมืออาชีพ" รุ่นที่ 1 โดย บุคลากรกองบริหารงานบุคคล