แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ

08/24/2017 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ เน้นภาระงานสอน
                                       
- คำชี้แจง 

                                     - คำอธิบายเพิ่มเติม 
                                     - แบบ ป.ว.1 
                                     - แบบ ป.ว. 2 
                                     - แบบ ป.ว. 3   
08/24/2017 แบบประเมินผลการปฎิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ เน้นภาระงานวิจัย
                                     - คำชี้แจง
                                     - คำอธิบายเพิ่มเติม
                                     - แบบ ป.ว.1
                                     - แบบ ป.ว.2
                                     - แบบ ป.ว.3
08/24/2017 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ ที่เป็นผู้บริหาร
                                     - คำชี้แจง
                                     - คำอธิบายเพิ่มเติม
                                     - แบบ ป.มจษ.1 และ ป.มจษ.2
                                     - แบบ ป.มจษ.3
                                     - แบบ ป.มจษ.4