บุคลากรกองบริหารงานบุคคล

บุคลากรของกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

 

ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล 

 

 

 

งานบริหารงานทั่วไป 

   

 

 

งานพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ

         

 

 

งานบริหารงานบุคคล

       

 

            

 

งานทะเบียนประวัติ

        

 

 

 

 

งานวินัยและนิติการ