บุคลากรกองบริหารงานบุคคล

บุคลากรของกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี 

งานบริหารและธุรการ 

 

     เบอร์โทรภายใน 1143  

   

 เบอร์โทรภายใน 1140

 

งานพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ

       

 เบอร์โทรภายใน 1129                   เบอร์โทรภายใน 1149

 

 

งานบริหารงานบุคคล

       

เบอร์โทรภายใน 1162                   เบอร์โทรภายใน 7041

 

          

 เบอร์โทรภายใน 1142                     เบอร์โทรภายใน 1128

 

 

 

งานทะเบียนประวัติ

       

เบอร์โทรภายใน 1126                   เบอร์โทรภายใน 1163

 เบอร์โทรภายใน 7040

 

 

 

งานนิติการ

             

                      เบอร์โทรภายใน 1125                   

 

     


เบอร์โทรภายใน 1160                         เบอร์โทรภายใน 1194