แบบประเมินลูกจ้าง

1. แบบประเมินลูกจ้างชาวต่างประเทศ 

        1.1 แบบประเมินลูกจ้างชาวต่างประเทศ-เอกสารชี้แจง

        1.2 แบบประเมินลูกจ้างชาวต่างประเทศ-คำอธิบายวิชาการ

        1.3 แบบประเมินลูกจ้างชาวต่างประเทศ-ป.ลจท1 สายวิชาการ

        1.4 แบบประเมินลูกจ้างชาวต่างประเทศ-ป.ลปท-สมรรถนะ สายวิชาการ

        1.5 แบบประเมินลูกจ้างชาวต่างประเทศ-ป.ลปท-สายวิชาการ

 

2. แบบประเมินลูกจ้างชาวต่างประเทศ -โรงเรียนสาธิตฯ 

        2.1 แบบประเมินตปท.-เอกสารชี้แจง(รร.สาธิต)

        2.2 แบบประเมินตปท-คำอธิบายวิชาการ(รร.สาธิต)

        2.3 แบบประเมินตปท.(รร.สาธิต)

        2.4 สมรรถนะสายวิชาการ(รร.สาธิต)

        2.5 สรุปผลสายวิชาการ (รร.สาธิต)

 

3. แบบประเมินลูกจ้างมหาวิทยาลัยสายวิชาการทั่วไป 

        3.1 เอกสารชี้แจงสายวิชาการ

        3.2 คำอธิบายวิชาการสายวิชาการ(เพิ่ม 2.4สมรรถนะ)-ลูกจ้าง

        3.3 ประเมินผลสายวิชาการ

        3.4 สมรรถนะสายวิชาการ

        3.5 สรุปผลสายวิชาการ

 

4. แบบประเมินลูกจ้างมหาวิทยาลัยสายวิชาการโรงเรียนสาธิตฯ 

      4.1 เอกสารชี้แจงสายวิชาการ-รร.สาธิต

      4.2 คำอธิบายวิชาการ-รร.สาธิต(เพิ่ม 2.4สมรรถนะ)

      4.3 ประเมินผลสายวิชาการ -รร.สาธิต

      4.4 สมรรถนะสายวิชาการ -รร.สาธิต

      4.5 สรุปผลสายวิชาการ -รร.สาธิต

 

5. แบบประเมินลูกจ้างมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

      5.1 คำชี้แจงสนับสนุน

      5.2 คำอธิบายสนับสนุน(เพิ่ม2.4สมรรถนะ)-ลูกจ้าง

      5.3 ประเมินผลสายสนับสนุน

      5.4 สมรรถนะสายสนับสนุน

      5.5 สรุปการประเมินผล

 

6. แบบประเมินลูกจ้างรายวัน 

      6.1 คำชี้แจงสนับสนุน(แบบที่2)

      6.2 แบบประเมินรายวัน (แบบที่ 2)

      6.3 สัญญาค้ำฯ รายวัน

      6.4 สัญญาจ้าง