Banner Gallery 09082562 Website

ประกาศ คำสั่ง มหาวิทยาลัย


 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 206 / 2562
เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ลงวันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2562

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 207 / 2562
เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM)
ลงวันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2562

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 208 / 2562
เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ลงวันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2562

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 209 / 2562
เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2561-2565 (ฉบับทบทวน)
ลงวันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2562

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 210 / 2562
เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
ลงวันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2562

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 211 / 2562
เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ลงวันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2562

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 212 / 2562
เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการควบคุมภายใน
ลงวันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรื่อง : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลงวันที่ : 3 สิงหาคม 2561

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1590 / 2560
เรื่อง : แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี
ลงวันที่ : 16 ธันวาคม 2560

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 867 / 2559
เรื่อง : แต่งตั้งผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบจัดเก็บข้อมูล ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2558
ลงวันที่ : 28 กรกฎาคม 2559