ข่าวสาร สำนักงานอธิการบดี


09-07-2561 แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
15-08-2560 แผนบริหารความเสี่ยงสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
22-11-2559 ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามแสดงความไว้อาลัยแด่
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านเว็บไซต์
21-10-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยแด่พระบาท
  สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ภาพกิจกรรม]
21-10-2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยแด่พระบาท
  สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [Drone Ver.]
08-10-2559 แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบปร