ประมวลภาพกิจกรรม

การเลือกกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

 
 
 
 

  
  
  
  
 
 

 
 

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
ได้ดำเนินการเลือกกรรมการพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่าง
ในวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 09.00-15.00 น.
ณ อาคารนวัตกรรม ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมโครงการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พ.ศ. 2561-2565กองบริหารงานบุคคล จัดโครงการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2561-2565
ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2561
ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีท่านอธิการบดี รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม
และนายราเชนทร์ เหมือนชอบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกล่าวปิดการอบรมการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ ของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


กองบริหารงานบุคคล ได้จัดอบรม
"การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม"
ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5
อาคารสำนักงานอธิการบดี
โดยมีนายเสถียร คามีศักดิ์ และนายปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ เป็นวิทยากรถนนวัฒนธรรม มหกรรมส้มตำบันลือโลก ครั้งที่ 3มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โดย ท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร สุมาลี ไชยศุภรากุล
เป็นประธานเปิดงาน
ถนนวัฒนธรรม มหกรรมส้มตำบันลือโลก ครั้งที่ 3
ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรรม
ในวันที่ 6 กันยายน 2560
ณ สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม"จันทรเกษมร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ"
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โดยคณะเกษตรและชีวภาพ ร่วมกับ สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
จัดกิจกรรม "จันทรเกษมร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรืองเพื่อพ่อ"
ในวันที่ 6 กันยายน 2560
ณ บอร์ด 8 เหลี่ยม (ตรงข้ามลานแดง)
โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมนี้ความเป็นครูและทักษะการสอนในยุค
Thailand 4.0


กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
ในหัวข้อ "ความเป็นครูและทักษะการสอนในยุค Thailand 4.0"
โดยมีท่านวิทยากรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถพล อนันตวรสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐภรณ์ ทองหลาว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราวีณยา สุวรรณรัฐโชติ
ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560

ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชึ้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ได้จัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
ในการสอบภาคความรู้ความสามารถและทักษะทั่วไป (ภาค ก)
ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560
ณ อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โดยกองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้ดำเนินการจัดการสอบคัดเลือก
และได้รับความร่วมมือจากบุคลากรหลายหน่วยงานร่วมกันจัดการสอบในครั้งนี้การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารในยุค
Thailand 4.0

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
ได้จัดอบรมโครงการ การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารในยุค
Thailand 4.0
ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม - วันที่ 11 กันยายน 2560
โครการอบรมครั้งนี้ กองบริหารงานบุคคล ได้รับนโยบายจาก
ท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร สุมาลี ไชยศุภรากุล
ให้จัดอบรมสำหรับผู้บริหารโดยเฉพาะทดสอบวัดระดับความรู้การสื่อสารภาษาอังกฤษ


กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
ได้จัดการทดสอบวัดระดับความรู้ผู้เข้าอบรม
โครงการ การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารในยุค Thailand 4.0
ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการดีผู้บริหาร พบพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
บรรจุระหว่างปี พ.ศ. 2558-2560
วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560
ท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล
พบปะพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
เพื่อชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
และตอบข้อซักถามของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
เกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติการขอทุนและอื่นๆ
ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดีการเขียนผังการปฏิบัติงาน Flow chart
และการเขียนแบบรายงานการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญา
  

  


กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
ได้จัดอบรม "การจัดการความรู้ (KM) ของสำนักงานอธิการบดี"
เพื่อให้ความรู้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ

ในหัวข้อ "การเขียนผังการปฏิบัติงาน Flow chart"
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์รวินทร์ ไชยสิทธิพร
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
"การเขียนแบบรายงานการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญา"
โดย นายบุญเกียรติ ชีระภากร ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล

ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560

ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ บัวรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสำนักงานอธิการบดี
เป็นประธานการอบรมในครั้งนี้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการเขียนบทความเพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ รุ่น 2

ส่วนที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ส่วนที่ 2 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จ ระยอง


กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
"เทคนิคการเขียนบทความเพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ รุ่น 2"
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
และระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง

โดย ศาสตราจารย์ ดร พรรณี บัวเล็ก เป็นวิทยากร 
นายราเชนทร์ เหมือนชอบ เป็นประธานในการอบรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ บัวรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสำนักงานอธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ชนะ ปรีชา
ดร สุรสิทธิ์ ขวัญบุญบำเพ็ญ
นางสาวอนงค์ทิพย์ โตวานิชกุล
เป็นที่ปรึกษาให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการประชาพิจารณ์
แบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร
สายวิชาการ


กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
ได้จัดการประชาพิจารณ์ เรื่อง แบบข้อตกลงและแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรสายวิชาการ
ในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โดย ท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร สุมาลี ไชยศุภรากุล เป็นประธาน
นางพิมลรัตน์ วนสันฑ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ บัวรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสำนักงานอธิการบดี
ร่วมเป็นวิทยากรประชาพิจารณ์
หลักเกณฑ์การต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ (ระยะ 4)


กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
ได้จัดการประชาพิจารณ์ เรื่อง การต่อสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ (ระยะ 4)
ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โดย ท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร สุมาลี ไชยศุภรากุล เป็นประธาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร เอนก เทียนบูชา รองอธิการบดีฝ่ายนโบายและแผน วิทยากรGoogle for Education
โซลูชั่นที่สร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์อาจารย์และนักศึกษาโดยเฉพาะ


 
 กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
ได้จัดโครงการอบรม Google for Education
โซลูชั่นที่สร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์อาจารย์และนักศึกษาโดยเฉพาะ
ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560
ณ ห้อง 2938 ชั้น 3 อาคาร 29 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โดย นายราเชนทร์ เหมือนชอบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน
ในการเปิดอบรมการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
ครั้งที่ 1/2560
 ภาคความสามารถเฉพาะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง และ
การสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ได้จัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนวิชาการ (ภาค ข)
ความสามารถเฉพาะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง และ
การสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 
ณ อาคาร 28 และ อาคาร 29  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร เอนก เทียนบูชา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าตรวจและเยี่ยมชมการสอบในครั้งนี้
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้ดำเนินการจัดการสอบคัดเลือก

และได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในการสอบครั้งนี้โครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อก้าวสู่
Thailand 4.0
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
ได้จัดโครงการพัฒนาการศึกษาเพื่อก้าวสู่ Thailand 4.0
ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี

โดย ท่านอธิการบดี รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล เป็นประธานและเข้าร่วมโครงการ
และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 
อาจารย์อาวุโส วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และคณะ เป็นวิทยากรการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคล
เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2560 (ภาค ก)

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ได้จัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและ
สายสนับสนุนวิชาการ (ภาค ก)
ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ อาคาร 28  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โดยมี นางพิมลรัตน์ วนสัณฑ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวรรณ บัวรา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสำนักงานอธิการบดี
นายบุญเกียรติ ชีระภากร ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
เข้าตรวจและเยี่ยมชมการสอบภาคความรู้ความสามารถและทักษะทั่วไป

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้ดำเนินการจัดการสอบคัดเลือก

และได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในการสอบครั้งนี้การเขียนแบบรายงานการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ รุ่น 2 และ 3กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
ได้จัดการประชุมชี้แจงการเขียนแบบรายงานการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ รุ่น 2 และ 3
ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี

โดย นายราเชนทร์ เหมือนชอบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
เป็นประธานในการประชุม และให้แนวทางในการปฏิบัติงาน
และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. พรรณี บัวเล็ก
อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก เป็นวิทยากร
นางสาวอนงค์ทิพย์ โตวานิชกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนะ ปรีชา และ
ดร. สุรสิทธิ์ ขวัญบุญบำเพ็ญ
เป็นที่ปรึกษาให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการปฐมนิเทศ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
พนักงานราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รุ่นที่ 2


 
 
 
 
 
 
 
 


กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
ได้จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
พนักงานราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2560
ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

โดยมี นายราเชนทร์ เหมือนชอบ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธาน
และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม
พร้อมทั้ง ท่านผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เข้าชมและร่วมกิจกรรมของผู้เข้าอบรมในครั้งนี้

และได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรที่มีคุณภาพในการสร้างกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ อาทิ
ผศ.ดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
สังกัดภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.วิชาญ มะวินธร ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.กิตติภูมิ มีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม
และทีมงานของวิทยากรทุกท่าน

หมายเหตุ ภาพกิจกรรมของการปฐมนิเทศ สามารถติดตามชมได้จาก
facebook ของกองบริหารงานบุคลล
ในลำดับต่อไป
และติดต่อขอภาพกิจกรรมที่สนใจได้ที่
น้องโฟ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และ
พี่ jack กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดีปฐมนิเทศ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
พนักงานราชการ


กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
ได้จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชากาารและสายสนับสนุนวิชาการ
พนักงานราชการ
ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร สุมาลี ไชยศุภรากุล เป็นประธานและเปิดการอบรมในครั้งนี้
และมีวิทยากรที่ได้ให้ความรู้ในหลายๆ ด้าน
นายฉัตรชัย จรูญพงศ์
วิทยากรบรรยาย ข้อควรรู้เรื่องวินัยสำหรับบุคลากร
นายกรณัท สร้อยทอง
วิทยากรบรรยาย จรรยาบรรณบุคลากรในมหาวิทยาลัย

นายกานต์ ทรัพย์เสริมสุข
วิทยากรบรรยาย สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน
วิทยากรบรรยาย การออกแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ผศ.ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกากรณ์
วิทยากรบรรยาย เทคนิคการจัดการเรียนการสอน และการวัดประเมินผล
ตามกรอบแนวการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
นายบุญเกียรติ ชีระภากร
วิทยากรบรรยาย เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม
นายบุญมา ศรีหมาด
วิทยากรบรรยาย บุคลิกภาพ และการพัฒนาบุคลิกภาพในการปฎิบัติงาน
และการทำงานเป็นทีม 
หมายเหตุ ภาพกิจกรรมของการปฐมนิเทศ สามารถติดตามชมได้จาก
facebook ของกองบริหารงานบุคลล
ในลำดับต่อไป9 รักร้อยใจ สายใยจันทรา 

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
เข้าร่วมงาน " 9 รักร้อยใจ สายใยจันทรา " งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559
ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2559
ในการนี้ กองบริหารงานบุคคล ขอน้อมคารวะแด่คณาจารย์และบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน
จงประสบแด่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดไปการอบรมเชิงปฏิบัติการ

"เทคนิคการเขียนบทความเพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ รุ่นที่ 1"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
"เทคนิคการเขียนบทความเพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ รุ่นที่ 1"

ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2559

ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จ เพชรบุรี
ท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร สุมาลี ไชยศุภรากุล เป็นประธานและเปิดการอบรมในครั้งนี้
และได้รับเกียรติจาก
ศาสตราจารย์ ดร พรรณี บัวเล็ก เป็นวิทยากร
นางสาวอนงค์ทิพย์ โตวานิชกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ชนะ ปรีชา และ ดร สุรสิทธิ์ ขวัญบุญบำเพ็ญ
เป็นที่ปรึกษาให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
ในการนี้ มีโอกาสพิเศษเป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านอธิการบดี
และ นางสาวอนงค์ทิพย์ โตวานิชกุล
 
 
 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
"เทคนิคการเขียนบทความเพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ รุ่นที่ 1"
ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี
โดยมีท่านอธิการบดี รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล เป็นประธานและเปิดการอบรมในครั้งนี้
และได้รับเกียรติจากนายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากร
 
 
 
การจัดการความรู้ KM
แผนการจัดการความรู้ด้านปฏิบัติงาน (สนับสนุนวิชาการ)
เรื่อง การเขียนหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559
ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคาร 34
โดยมี นายบุญเกียรติ ชีระภากร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานสำหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ระหว่างวันที่ 13-16 พฤษภาคม 2559
ณ จังหวัดหนองคาย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจังหวัดอุดรธานี
โดยท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล
ร่วมเดินทางศึกษาดูงานกับบุคลากรตลอดการเดินทางในครั้งนี้

มีกิจกรรมกลุ่ม "การสร้างความรัก ความสามัคคีในองค์กร"
และมีการบรรยายเรื่อง "ความสัมพันธ์ด้านสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว"
โดย นายธีรพงศ์ ไชยมังคละ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารและการพัฒนาชุมชน
เป็นวิทยากรบรรยายCAREER PATH
การให้ความรู้เรื่องความก้าวหน้าในอาชีพ

โครงการการประชุมชี้แจงการให้ความรู้เรื่องความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)
และหลักเกณฑ์ในการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
โดยมีท่านอธิการบดี รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล เป็นประธานและเปิดการอบรมในครั้งนี้
และได้รับเกียรติจากนางสมอัปปสร ปิ่นสุข ที่ปรึกษาประจำกองบริหารงานบุคคล เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาทักษะด้านการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อการสอน
ในศตวรรษที่ 21
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2559
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี
โดยมีท่านอธิการบดี รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล เป็นประธานและเปิดการอบรมในครั้งนี้
และได้รับเกียรติจาก ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล, นางสาวอรสุมน ศานติวงศ์สกุล
และ ผศ. ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง เป็นวิทยากรดำเนินการอบรมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคล
เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
ครั้งที่ 1/2559 (ภาค ข)มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ได้จัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุนวิชาการ (ภาค ข)
ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00-11.00 น. และเวลา 14.00-16.00 น.
ณ อาคาร 28 และ อาคารจันทรากาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โดยมี รองศาสตราจารย์นันทกา ทาวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอนก เทียนบูชา
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
เข้าตรวจและเยี่ยมชมการสอบข้อเขียนและปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ 
 
กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้ดำเนินการจัดการสอบคัดเลือก

และได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในการสอบครั้งนี้การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 1/2559

 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ได้จัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ และ สายสนับสนุนวิชาการ
ครั้งที่ 1/2559
ในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ อาคาร 28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โดยมี กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี เป็นผู้ดำเนินการจัดการสอบคัดเลือก
และได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยในการสอบครั้งนี้
ซึ่งมีผู้สมัครสอบและเข้าสอบ จำนวนมากกว่า 1,000 คนการเลือกตั้งกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย

  
 
 


กองบริหารงานบุคคล ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการบริหาร
พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ และ สายสนับสนุนวิชาการ
ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559
เวลา 09.00 น.-15.00 น. ณ อาคารนวัตกรรม ชั้น 1

โดยมี รองศาสตราจารย์นันทกา ทาวุฒิ เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอนก เทียนบูชา เป็นรองกรรมการการเลือกตั้ง
รวมทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วย

ชมภาพบรรยากาศได้ทาง https://www.facebook.com/กองบริหารงานบุคคล-จันทรเกษม-1513115065650705/เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย


 
 
 

กองบริหารงานบุคคล
เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
ซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559
เวลา 09.00 น - 15.00 น.
ณ อาคารนวัตกรรม (อาคาร 33) ชั้น 1มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เยี่ยมชมระบบโปรแกรมฐานข้อมูล
กองบริหารงานบุคคล

 
 
 
 
  


มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ในการศึกษาดูงานระบบโปรแกรมฐานข้อมูลการปฏิบัติงานของกองบริหารงานบุคคล
เพื่อนำไปปรับปรุงใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งรองอธิการบดี ผู้อำนวยการกองคลัง 
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
อธิบายระบบโปรแกรมฐานข้อมูลการปฏิบัติงาน
โดย นายกานต์ ทรัพย์เสริมสุข ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
นางสาวบังอร แสงเพิ่ม บุคลากรชำนาญการ
นางสาวขวัญหล้า ชัยชนะ บุคลากรปฏิบัติการ
ตอบถามข้อสงสัยและให้ข้อเสนอแนะแก่บุคลกรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ณ ห้องประชุมมานิจชุมสาย ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ


 
 
 
 

การสอบความรู้ความสามารถที่เหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข)
โดยมีการจัดสอบภาคปฏิบัติงานสำนักงาน 
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 29
และการสอบข้อเขียนเฉพาะตำแหน่ง

ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 และห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3
อาคารสำนักงานอธิการบดีวันแห่งการเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

CRU KM
DAY 
 


 
 
 
 

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
ได้ดำเนินการจัดแสดงบอร์ดผลงาน และมีการสรุปงานของหน่วยงานต่างๆ
ในงาน "วันแห่งการเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม CRU KM DAY"
ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เป็นประธาน
พร้อมด้วย ผศ.ดร.เอนก เทียนบูชา , ดร.วรนารถ ดวงอุดม และ ผศ.ดร.ทัศนีย์ เจนวิถีสุข (ตัวแทน)
เป็นผู้ให้คำปรึกษาและชี้แนะแนวทางให้แก่ตัวแทนของคณะต่างๆ ที่่นำเสนองาน การสอบความรู้ความสามารถและทักษะทั่วไป

เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ

 
 
 
 
 

กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2558
ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558
ผู้เข้าสอบเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่ง และประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้น 205 คน
โดยมี รองศาสตราจารย์นันทกา ทาวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์
เป็นประธานในการสอบ และควบคุมการสอบแข่งขันในครั้งนี้