สาระน่ารู้สู่รั้วจันทรเกษม02/04/2018 ประกาศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (บุคลากรภาครัฐ)
03/16/2017 ประกาศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ ปี 2560"
11/10/2016 ประกาศ มจษ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
10/03/2016 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 (ประกาศ กพอ) (ข้อบังคับ มจษ) (เอกสารผนวก 1) (เอกสารผนวก 2)
08/29/2016 การเขียนหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

08/15/2016 ประกาศ มจษ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการไปราชการของบุคลากร
08/16/2016 ประกาศ มจษ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหนังสือและ/หรือฝึกงานสหกิจศึกษา ( นท 01 , นท 02 , นท 03 , นท 04 , นท 05 , นท 06 )
2015-09-23 เอกสารโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในประเด็น "แนวปฏิบัติการจัดประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ"
2015-09-23 เอกสารโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ถามตอบ ประเด็นปัญหาในการดำเนินการประชุม
2014-12-15 บันทึก กองบริหารงานบุคคล เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างมหาวิทยาลัย การใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างมหาวิทยาลัย และการใช้แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ( คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ , แบบประเมินผลอาจารย์ประจำตามสัญญา , แบบประเมินผลเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา , แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานสายวิชาการ , แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ ) (
คำอธิบายเพิ่มเติม ข้อ 2.4 )
2014-11-05 ประกาศ มจษ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อต่อสัญญาจ้างและเพิ่มอัตราค่าจ้างของลูกจ้างมหาวิทยาลัย
 2014-03-31 ประกาศ มจษ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
 2014-03-31 สิทธิประโยชน์และการดำเนินการเพื่อขอสิทธิประโยชน์ สำหรับผู้เกษียณอายุราชการ หรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ลาออก เสียชีวิต
 2014-01-28 ระเบียบ มจษ ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2556
 2014-01-28
เอกสารสรุปสิทธิการลา ( ข้าราชการ , ลูกจ้างประจำ , พนักงานราชการ , ลูกจ้างชั่วคราว )
 2014-01-10 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.
2550 , 2552 , 2554
 2014-01-07 ข้อบังคับ มจษ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
 2014-01-07 รายงานสรุปผลการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง ทิศทาง ปัญหา : การพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 2014-01-06
คู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ ( ปก , คำนำ , สารบัญ , บทที่ 1บทที่ 2 , บทที่ 3 , บทที่ 4 , บทที่ 5 , บทที่ 6 , บทที่ 7 , บทที่ 8 , บทที่ 9 , บทที่ 10 , บทที่ 11 , บรรณานุกรม , ผู้จัดทำ )
 2013-12-18
แบบเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (แบบก.พ.อ. 03 ตามหลักเกณฑ์ปี 56 ฉบับที่ 9) 
 2013-12-16 แบบข้อตกลงการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายบริหาร 1/1 (
exam
 , exam1 . cru1 . cru2 . cru3 . cru4 ) 
 2013-12-16 แบบข้อตกลงการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 1/2 ( exam , exam1 , cru1 , cru2 , cru3
 2013-12-16 แบบข้อตกลงการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ 1/3 ( exam , exam1 , cru1 , cru2 , cru3

 
2013-11-22 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 
 2013-11-22 คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง