นโยบายสภามหาวิทยาลัย

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พ.ศ. 2561-2565 (หน้าที่ 28-32)

แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร (หน้า 74 - 85)

 

กฏ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2549

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วย จรรยาบรรณบุคลากรในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการให้ดำรงตำแน่งสูงขึ้น พ.ศ.2562

• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2551

• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2552

• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างและเพิ่มอัตราค่าจ้างของลูกจ้างมหาวิทยาลัย

• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีการสอบแข่งขัน

กรอบอัตรากำลัง

แผนบริหารพัฒนาบุคลากร

การดำเนินกิจกรรม และการติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2561-2565

 

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก

• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีการสอบแข่งขัน

• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2554

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

        ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2557

        ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2554

• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษ
พ.ศ.2556

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ.2548

• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552

• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ว่าด้วยทุนฝึกอบรม ศึกษาดูงานและประชุมสัมมนาทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2552

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และวิธีการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2552

• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้าง
ขวัญกำลังใจ

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
พ.ศ.2550

• ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
(ฉบับที่  2) พ.ศ.2551

• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ค่าประสบการณ์พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ.2554

• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ค่าประสบการณ์พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554

• ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วย การจัดสรรเงินรางวัลให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย
พ.ศ.2557

 

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ปีงบประมาณ 2562

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มาตรฐานภาระงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มาตรการการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2559