O21-2567

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียด

กิจกรรมที่ดำเนินงาน
LINK 

O21

การขับเคลื่อนจริยธรรม

 • แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม โดยให้แสดงเป็นคำสั่งแต่งตั้งที่เป็นทางการ
  (2) แนวปฏิบัติ Dos & Don IS เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงาน
  (3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมที่ดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567
 

O20-2567

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียด

กิจกรรมที่ดำเนินงาน
LINK 

O20

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 •  แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  *กรณีประมวลจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

  *กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงประมวลจริยธรรมจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2566 Click!!!

O19-2567

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียด

กิจกรรมที่ดำเนินงาน
LINK 

O19

รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจำปี
 • แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) โครงการหรือกิจกรรม
  (2) ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (3) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
  (4) ระยะเวลาในการดำเนินการ (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ)
  (5) ข้อมูลสถิติอัตรากำลังจำแนกตามประเภทตำแหน่ง
  (6) ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  (7) ปัญหา/อุปสรรค
  (8) ข้อเสนอแนะ
 • เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566
รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม และการติดตามผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พ.ศ. 2566 Click!!!

O18-2567

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียด

กิจกรรมที่ดำเนินงาน
LINK 

O18

แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 •  แสดงแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
  (1) โครงการหรือกิจกรรม
  (2) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม
  (3) ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม

 • เป็นแผนฯ ที่มีความครอบคลุมทั้งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2567
แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2566-2570 Click!!!