O27

 

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียด

สถานการณ์ดำเนินงาน

กิจกรมที่ดำเนินงาน

LINK

เผยแพร่ผ่าน Link

รวบรวมข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

O27

 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้

-หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

-หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

-หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

-หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล

-หลักเกณฑ์การให้คุณและให้โทษการสร้างขวัญและกำลังใจ

-เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563
     

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร
     1. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีการสอบแข่งขัน


     2. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560


     3. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

 

     4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550


     5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
     1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2550


     2.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2554


     3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2557

 

     4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557


     5.ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.2556

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
      1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.2548


     2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552


     3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ ว่าด้วยทุนฝึกอบรม ศึกษาดูงานและประชุมสัมมนาทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ พ.ศ.2552

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
     1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และวิธีการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2552


     2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

     1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2550

 

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วย การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การสั่งพักหรือสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ (ฉบับที่  2) พ.ศ.2551


     3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยค่าตอบแทนเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554


     4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ค่าประสบการณ์พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.2554

5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ค่าประสบการณ์พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561


     6. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วย การจัดสรรเงินรางวัลให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O28

 

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียด

สถานการณ์ดำเนินงาน

กิจกรมที่ดำเนินงาน

LINK

เผยแพร่ผ่าน Link

รวบรวมข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

O28

 

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

   

-แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

-มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น –เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2562

 

 

 

ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 -2565

 

 

 

O26

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียด

สถานการณ์ดำเนินงาน

กิจกรมที่ดำเนินงาน

LINK

เผยแพร่ผ่าน Link

รวบรวมข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

O26

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

   

-แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดี คนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น

-เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม ข้อ 25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตามข้อ 25

-เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

 

 

 

1. วางแผนและจัดทำกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565

 

2. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการสอบแข่งขัน

 

     3.จัดทำประกาศมหาวิทยาลัย    ราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ การสรรหาพนักงานหาวิทยาลัย โดยวิธีการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

 

     4.จัดทำข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O25

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียด

สถานการณ์ดำเนินงาน

กิจกรมที่ดำเนินงาน

LINK

เผยแพร่ผ่าน Link

รวบรวมข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

O25

 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

   

-แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม

-เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหรือนโยบายที่กำหนดในนามของหน่วยงาน

-เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2563

 

 

 

1.ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

     2.แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565 (หน้า 28-32)

 

    3.แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 – 2565  (หน้า 74 – 85)