ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียด

สถานการณ์ดำเนินงาน

กิจกรมที่ดำเนินงาน

LINK

เผยแพร่ผ่าน Link

รวบรวมข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

O26

 

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

   

-แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดี คนเก่ง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น

-เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตาม ข้อ 25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลตามข้อ 25

-เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

 

 

 

1. วางแผนและจัดทำกรอบอัตรากำลังสายสนับสนุนวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565

 

2. จัดทำประกาศมหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการสอบแข่งขัน

 

     3.จัดทำประกาศมหาวิทยาลัย    ราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ การสรรหาพนักงานหาวิทยาลัย โดยวิธีการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

 

     4.จัดทำข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2549