ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียด

สถานการณ์ดำเนินงาน

กิจกรมที่ดำเนินงาน

LINK

เผยแพร่ผ่าน Link

รวบรวมข้อมูล

ยังไม่มีข้อมูล

O13

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

   

-แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

-มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใดสำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

   

 

 

 

จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล ดังนี้ 

1. การขอผลงานทางวิชาการ

1.1 มีการจัดทำคู่มือการเขียนผลงานทางวิชาการ

 

1.2 มีการจัดทำ Flow Chart แสดงขั้นตอนการขอผลงานทางวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

2. การดำเนินงานการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของข้าราชการสายสนับสนุนวิชาการ


2. 1 จัดทำ Flow Chart แสดงขั้นตอนการกำหนดระดับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาระดับชำนาญการ,ชำนาญการพิเศษ,เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ

  

2.2 จัดทำจัดทำ Flow Chart แสดงขั้นตอนการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ข้าราชการ ป.2,ป.3

 


2.3 จัดทำ Flow Chart แสดงขั้นตอนการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ข้าราชการฯ ป.1,ป.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

3. จัดทำเกณฑ์การผ่านการประเมินและแบบคำขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น


3.1 จัดทำหลักเกณฑ์และแบบประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญงาน และระดับชำนาญงานพิเศษ (ปคง.1)

 


3.2 จัดทำหลักเกณฑ์และแบบประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไประดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ (ปคง.2)

 


3.3 จัดทำหลักเกณฑ์และแบบประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภททั่วไประดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (ปคง.3)

 

 

3.4 จัดทำหลักเกณฑ์การประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และระดับเชี่ยวชาญ ในกรณีตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ (ปคง.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 4.การดำเนินการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ


4.1 จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์การต่อสัญญาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ

 

4.2 มีการจัดทำ Flow chart แสดงขั้นตอนการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการระยะที่สอง และระยะที่สาม

 


4.3 มีการจัดทำแบบรายงานการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ระยะที่สอง และระยะที่สาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ตัวอย่างการทำเล่มประเมินต่อสัญญาจ้าง

แบบรายงานการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ (ระยะที่ 2)   (ระยะที่ 3)

 

 

     

5. การดำเนินงานการสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ


5.1 มีการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย โดยวิธีการสอบแข่งขัน

 


5.2 มีการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ การสรรหาพนักงานหาวิทยาลัย โดยวิธีการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ 3)

 

 

5.3 มีการจัดทำ Flow Chart แสดงขั้นตอนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉบับที่ 2

ฉบับที่ 3