ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัย มีมติเลือกให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และตัวแทนทีมงานเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัย มีมติเลือกให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

📣📣📣📣🎉🎉🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล

📣📣📣📣🎉🎉🎉🎉
งานเทคโนโลยีการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล
ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัย มีมติเลือกให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดให้มีพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป มาสวดพระพุทธมนต์เพื่อเป็นศิริมงคลและเป็นการรักษาขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของประเทศไทย โดยมีผู้บริหารทั้งอดีตและปัจจุบัน และบุคลากรภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมพิธีกันอย่างคับคั่ง

คลิ๊กเพือชมภาพบรรยากาศ!! 

คณะผู้บริหารและบุคลากร-มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหาร นักศึกษา และบุคลากร สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเข้าเยี่ยมชมงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิ๊กเพื่อชมภาพบรรยากาศ!!