Facebook มหาวิทยาลัย : Chandrakasem​Rajabhat University และ เพจงานประชาสัมพันธ์​จันทรเกษม pr.cru ถูกแฮก

📣📣📣…ประชาสัมพันธ์!!! ขณะนี้เพจ Facebook มหาวิทยาลัย : Chandrakasem​Rajabhat University และ เพจงานประชาสัมพันธ์​จันทรเกษม pr.cru ถูกแฮก ทางเพจขอประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปอย่าเพิ่ง inbox เข้าเพจดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ได้รับข้อมูลหรือ link ที่เป็นภัยจากผู้ไม่หวังดี ทั้งนี้ยังสามารถติดต่อมหาวิทยาลัยได้โดยผ่านช่องทาง โทรศัพท์ 029425800, 029426800 (วันทำการ) หรือ บัญชีไลน์ทางการ @cruhome

กิจกรรมวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ ๙ (9th CRU QA Day)

📢📢📢...วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมและถ่ายทอดสด โครงการ "วันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ ๙ (Chandrakasem Rajabhat University, Quality Assurance Day ; 9th CRU QA Day)" โดยมีอาจารย์สงกรานต์ สุขเกษม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดโดย สำนักประกันคุณภาพการศึกษา

การสัมมนาจีนร่วมสมัยกับโลก การแลกเปลี่ยนระหว่างคนรุ่นใหม่ไทย - จีน

📢📢📢...วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม การสัมมนาจีนร่วมสมัยกับโลก การแลกเปลี่ยนระหว่างคนรุ่นใหม่ไทย - จีน ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้าร่วมการสัมมนาพร้อมกล่าวต้อนรับ