บุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา

 งานเทคโนโลยีการศึกษา
  นายสมพร  ดวงเกษ  ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(หัวหน้างานเทคโนโลยีการศึกษา)
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. ดูแลงานผลิตสื่อการเรียนการสอนงาน-เคเบิ้ลทีวี
2. ดูแลกราฟฟิกคอมพิวเตอร์ / งานวัสดุกราฟฟิก
3. ดูแลตัดต่อเทปโทรทัศน์ / กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
4. ดูแลบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาพ, เสียง, มัลติมีเดีย
5. ดูแลงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย
  นายเสนีย์  แนวทัศน์  ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. ดูแลงานบริการโสตทัศนูปกรณ์
2. งานบริการห้องเรียนรวมอาคารจันทรากาญจนาภิเษก
3. งานบริการห้องเรียนปกติอาคารจันทรากาญจนาภิเษก
4. งานดูแลซ่อมแซม  โสตทัศนูปกรณ์
5. บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาพ, เสียง, มัลติมีเดีย
6. งานบันทึกสื่อการเรียนการสอน
  นายวิรัช  ฟักเหลือง ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. งานเคเบิ้ลทีวี  และโทรทัศน์วงจรปิด
2. งานผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านเคเบิ้ลทีวี
3. งานผลิตรายการข่าวสาร  และงานประชาสัมพันธ์
4. บันทึกเทปโทรทัศน์
5. ตัดต่อเทปโทรทัศน์
  นายจาตุรันต์  เหมือนสุดใจ  ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. งานเคเบิ้ลทีวี  และโทรทัศน์วงจรปิด
2. งานผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านเคเบิ้ลทีวี
3. งานผลิตรายการข่าวสาร  และงานประชาสัมพันธ์
4. บันทึกเทปโทรทัศน์
5. ตัดต่อเทปโทรทัศน์
  นายอภิชาติ  รักพานิช  ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. งานเคเบิ้ลทีวี  และโทรทัศน์วงจรปิด
2. งานผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านเคเบิ้ลทีวี
3. งานผลิตรายการข่าวสาร  และงานประชาสัมพันธ์
4. บันทึกเทปโทรทัศน์
5. ตัดต่อเทปโทรทัศน์
  นายณรงค์ฤทธิ์ ใจรักษ์   ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. งานบันทึกเทปการเรียนการสอน
2. งานตัดต่อบันทึกเทปโทรทัศน์การเรียน
3. งานสื่อมัลติมีเดีย
4. งานผลิตสื่อการเรียนการสอน
  นายพิสิษฐ์ ผอูนรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. ดูแลงานบริการโสตทัศนูปกรณ์
2. งานบริการห้องเรียนรวมอาคารจันทรากาญจนาภิเษก
3. งานบริการห้องเรียนปกติอาคารจันทรากาญจนาภิเษก
4. งานดูแลซ่อมแซม  โสตทัศนูปกรณ์
5. บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาพ, เสียง, มัลติมีเดีย
6. งานบันทึกสื่อการเรียนการสอน
  นางสาวพิมพิศา สหะวรกุลศักดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. งานเคเบิ้ลทีวี  และโทรทัศน์วงจรปิด
2. งานผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านเคเบิ้ลทีวี
3. งานผลิตรายการข่าวสาร  และงานประชาสัมพันธ์
4. บันทึกเทปโทรทัศน์
5. ตัดต่อเทปโทรทัศน์