บุคลากรงานเทคโนโลยีการศึกษา

งานเทคโนโลยีการศึกษา 

นาย สมพร  ดวงเกษ  ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(หัวหน้างานผลิตสื่อการเรียนการสอน-เคเบิ้ลทีวี)
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. ดูแลงานผลิตสื่อการเรียนการสอนงาน-เคเบิ้ลทีวี
2. ดูแลกราฟฟิกคอมพิวเตอร์ / งานวัสดุกราฟฟิก
3. ดูแลตัดต่อเทปโทรทัศน์ / กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
4. ดูแลบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาพ, เสียง, มัลติมีเดีย
5. ดูแลงานผลิตสื่อมัลติมีเดีย 
 

  

นาย เสนีย์  แนวทัศน์  ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(หัวหน้างานบริการโสตทัศนูปกรณ์)
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. ดูแลงานบริการโสตทัศนูปกรณ์
2. งานบริการห้องเรียนรวมอาคารจันทรากาญจนาภิเษก
3. งานบริการห้องเรียนปกติอาคารจันทรากาญจนาภิเษก
4. งานดูแลซ่อมแซม  โสตทัศนูปกรณ์
5. บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาพ, เสียง, มัลติมีเดีย
6. งานบันทึกสื่อการเรียนการสอน 

    

นาย วิรัช  ฟักเหลือง ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. งานเคเบิ้ลทีวี  และโทรทัศน์วงจรปิด
2. งานผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านเคเบิ้ลทีวี
3. งานผลิตรายการข่าวสาร  และงานประชาสัมพันธ์
4. บันทึกเทปโทรทัศน์
5. ตัดต่อเทปโทรทัศน์

 
   

นาย จาตุรันต์  เหมือนสุดใจ  ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. งานเคเบิ้ลทีวี  และโทรทัศน์วงจรปิด
2. งานผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านเคเบิ้ลทีวี
3. งานผลิตรายการข่าวสาร  และงานประชาสัมพันธ์
4. บันทึกเทปโทรทัศน์
5. ตัดต่อเทปโทรทัศน์ 

   

นาย ยุทธชัย  รักพานิช  ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. งานเคเบิ้ลทีวี  และโทรทัศน์วงจรปิด
2. งานผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านเคเบิ้ลทีวี
3. งานผลิตรายการข่าวสาร  และงานประชาสัมพันธ์
4. บันทึกเทปโทรทัศน์
5. ตัดต่อเทปโทรทัศน์

 

นาย ณรงค์ฤทธิ์ ใจรักษ์   ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. งานบันทึกเทปการเรียนการสอน
2. งานตัดต่อบันทึกเทปโทรทัศน์การเรียน
3. งานสื่อมัลติมีเดีย
4. งานผลิตสื่อการเรียนการสอน 
   

นาย ศราวุฒ  ทองขาว  ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. งานบันทึกเทปการเรียนการสอน
2. งานตัดต่อบันทึกเทปโทรทัศน์การเรียน
3. งานสื่อมัลติมีเดีย
4. งานผลิตสื่อการเรียนการสอน 
   

นาย พิสิษฐ์ ผอูนรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. ดูแลงานบริการโสตทัศนูปกรณ์
2. งานบริการห้องเรียนรวมอาคารจันทรากาญจนาภิเษก
3. งานบริการห้องเรียนปกติอาคารจันทรากาญจนาภิเษก
4. งานดูแลซ่อมแซม  โสตทัศนูปกรณ์
5. บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาพ, เสียง, มัลติมีเดีย
6. งานบันทึกสื่อการเรียนการสอน 
   

นาย สุรสินธุ์  วัฒนจริยา ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. งานบริการห้องเรียนรวมอาคาร 28
2. งานบริการห้องเรียนปกติอาคาร 28
3. งานดูแลซ่อมแซม  โสตทัศนูปกรณ์
4. บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาพ, เสียง, มัลติมีเดีย
5. งานบันทึกสื่อการเรียนการสอน 
   

นาย ฤทธิ์ มุขเงิน ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. งานบริการห้องเรียนรวมอาคารจันทรากาญจนาภิเษก
2. งานบริการห้องเรียนปกติอาคารจันทรากาญจนาภิเษก
3. งานดูแลซ่อมแซม  โสตทัศนูปกรณ์
4. บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภาพ, เสียง, มัลติมีเดีย
5. งานบันทึกสื่อการเรียนการสอน 
   

นางสาว ปริยากร  เกิดปราโมทย์  ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ภาระงานที่รับผิดชอบ
1. งานบันทึกเทปการเรียนการสอน
2. งานตัดต่อบันทึกเทปโทรทัศน์การเรียน
3. งานสื่อมัลติมีเดีย
4. งานผลิตสื่อการเรียนการสอน