เกี่ยวกับเรา

 เกี่ยวกับเรา

     งานเทคโนโลยีการศึกษา อยู่ภายใต้สังกัดของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งถือเป็นหน่วยงานใหญ่หน่วยงานหนึ่งในการสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งในการบริการห้องสมุด สื่อการเรียนการสอนต่างๆ บริการด้านอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ บริการด้านภาษา รวมไปถึงบริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ อีกด้วย

     งานเทคโนโลยีการศึกษา หรือเรียกสั้น ๆ ว่า "งานโสตฯ" มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียนรวม ห้องประชุม เครื่องเสียงสนาม และบริการบันทึกเทป ถ่ายทอดสดในรูปแบบต่างๆ รวมไปถึงการผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อเผยแพร่ไปในช่องทางต่างๆ เรียกได้ว่าในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการเรียนการสอน กิจกรรมแทบทุกกิจกรรมงานเทคโนโลยีการศึกษาจะเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยเสมอ