โขนผู้หญิงและเยาวชนระดับชาติ โขนสัมพันธ์จันทรเกษม ครั้งที่ ๑

📢📢📢...วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ บันทึกเทปและถ่ายทอดสด กิจกรรม ๘๓ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โครงการสัปดาห์ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและวัมนธรรมโขนผู้หญิงจันทรเกษม "โขนผู้หญิงและเยาวชนระดับชาติ โขนสัมพันธ์จันทรเกษม ครั้งที่ ๑" การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด ศึกพรหมาศ ณ ลานประตูวังจันทร์ จัดโดย สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การบรรยาย เรื่อง โรงพยาบาลสนาม : นวัตกรรมสุขภาพเพื่อลดการเหลื่อมล้ำ

📣📣📣...วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการบรรยาย เรื่อง โรงพยาบาลสนาม : นวัตกรรมสุขภาพเพื่อลดการเหลื่อมล้ำให้กับนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลปิยะเวท บุคคลดีเด่น สาขาบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา ประจำปี ๒๕๖๕ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี

เสวนาเทคนิคการเขียนรายงานกาประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร อย่างมืออาชีพ

📢📢📢...วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม การเสวนาเทคนิคการเขียนรายงานกาประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร อย่างมืออาชีพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา สุพรรณาลัย ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดการเสวนา ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี จัดโดย สำนักประกันคุณภาพการศึกษา