เสวนาเทคนิคการเขียนรายงานกาประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร อย่างมืออาชีพ

📢📢📢...วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม การเสวนาเทคนิคการเขียนรายงานกาประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร อย่างมืออาชีพ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา สุพรรณาลัย ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดการเสวนา ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี จัดโดย สำนักประกันคุณภาพการศึกษา