การบรรยาย เรื่อง โรงพยาบาลสนาม : นวัตกรรมสุขภาพเพื่อลดการเหลื่อมล้ำ

📣📣📣...วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการบรรยาย เรื่อง โรงพยาบาลสนาม : นวัตกรรมสุขภาพเพื่อลดการเหลื่อมล้ำให้กับนักศึกษา บุคลากร และผู้ที่สนใจ โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลปิยะเวท บุคคลดีเด่น สาขาบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา ประจำปี ๒๕๖๕ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี