โขนผู้หญิงและเยาวชนระดับชาติ โขนสัมพันธ์จันทรเกษม ครั้งที่ ๑

📢📢📢...วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ บันทึกเทปและถ่ายทอดสด กิจกรรม ๘๓ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โครงการสัปดาห์ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและวัมนธรรมโขนผู้หญิงจันทรเกษม "โขนผู้หญิงและเยาวชนระดับชาติ โขนสัมพันธ์จันทรเกษม ครั้งที่ ๑" การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด ศึกพรหมาศ ณ ลานประตูวังจันทร์ จัดโดย สาขาวิชานาฏศิลป์และศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์