ได้รับรางวัลผลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาดีเด่นอันดับ 1 (QA Awards)

..📣📣📣 วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลผลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาดีเด่นอันดับ 1 (QA Awards) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทหน่วยงาน ระดับหน่วยงานสนับสนุน โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิชาติ หาจัตุรัส เข้ารับรางวัล ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี