เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่ความเป็นเลิศ"

📢📢📢...วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัย โดยกองบริหารงานบุคคล เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่ความเป็นเลิศ" กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี และผ่านระบบออนไลน์ >>>...โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล รักษาการอธิการบดี เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นวิทยากร