วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

📣📣📣...ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ๕ เมษายน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด ข้าพระพุทธเจ้า คณะ​ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ เ​จ้าหน้าที่​ นักศึกษา​ มหาวิท​ยาลัยราชภั​ฏจันทรเกษม