พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล ๓ และชั้นประถมศีกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

📣📣📣...โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล ๓ และชั้นประถมศีกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารนวัตกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม"

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม" วิทยากรให้ความรู้โดย ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา

การประกวด ทูตจันทรา จิตอาสา พัฒนาสังคม Chandra Ambassador 2022

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมกิจกรรมการประกวด ทูตจันทรา จิตอาสา พัฒนาสังคม Chandra Ambassador 2022 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงร่างองค์กร (OP) ระดับคณะและสถาบัน CRU (EdP) Get to Go Ep.2 รู้จำเพื่อทำเป็น Part 1

📢📢📢...วันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงร่างองค์กร (OP) ระดับคณะและสถาบัน CRU (EdP) Get to Go Ep.2 รู้จำเพื่อทำเป็น Part 1 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา สุพรรณาลัย ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี จัดโดย สำนักประกันคุณภาพการศึกษา