เลือกตั้งกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย

📣📣📣...กองบริการงานบุคคล ขอเชิญร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
ในวันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณ ชั้น ๑ อาคารนวัตกรรมการศึกษา
*ขอให้ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ในการใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง