ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัย มีมติเลือกให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และตัวแทนทีมงานเทคโนโลยีการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล เนื่องในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัย มีมติเลือกให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม