📣📣📣📣🎉🎉🎉🎉 ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล

📣📣📣📣🎉🎉🎉🎉
งานเทคโนโลยีการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล
ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัย มีมติเลือกให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม