โครงการ Workshops on the Topics of Industries, Culture, Economy and Social Issues in Thailand

📢📢📢…วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม การจัดโครงการ Workshops on the Topics of Industries, Culture, Economy and Social Issues in Thailand ของนักศึกษาจาก University of FUKUI (ครั้งที่ ๗) ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี จัดโดย สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์