การอบรมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) และงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR)

📢📢📢… วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม การอบรมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) และงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) ประธานเปิดงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี จัดโดย งานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์