เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้บริการเครื่องเสียงสนาม กิจกรรม "เปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖" โดยมีอาจารย์ธงชัย เหลืองทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทรัพย์สิน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  พร้อมกับเดินเยี่ยมชมบูทนิทรรศการชมรมต่าง ๆ ภายในงาน ณ สนามกีฬาในร่ม จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา

การอบรมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) และงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR)

📢📢📢… วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม การอบรมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC) และงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) ประธานเปิดงาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ฉิมท้วม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี จัดโดย งานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โครงการ Workshops on the Topics of Industries, Culture, Economy and Social Issues in Thailand

📢📢📢…วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม การจัดโครงการ Workshops on the Topics of Industries, Culture, Economy and Social Issues in Thailand ของนักศึกษาจาก University of FUKUI (ครั้งที่ ๗) ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี จัดโดย สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เลือกตั้งกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย

📣📣📣...กองบริการงานบุคคล ขอเชิญร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
ในวันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ บริเวณ ชั้น ๑ อาคารนวัตกรรมการศึกษา
*ขอให้ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ในการใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง