ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน และปฏิบัติการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน และปฏิบัติการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน และปฏิบัติการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๘๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด 
๖. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ 
๘.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้


กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chandra.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๙๔๒-๖๙๐๐ ต่อ ๑๑๓๐ - ๑๑๓๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

ประกาศร่างขอบเขตของงานจัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการจัดตั้งโรงพิมพ์ (ครั้งที่ 2)

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการจัดตั้งโรงพิมพ์ จำนวน 3 รายการ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)


ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
จัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการจัดตั้งโรงพิมพ์ จำนวน 3 รายการ จำนวน 1 งาน


1. ความเป็นมา
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เพื่อจัดหาครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของสังคมและประเทศชาติ โดยเป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 18 (6) และตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Bidding : e - bidding

2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการจัดตั้งโรงพิมพ์ จำนวน 3 รายการ จำนวน 1 งาน ด้วยงบประมาณแผ่นดินปี 2559 วงเงินงบประมาณและราคากลาง 24,644,000.- บาท (ยี่สิบสี่ล้านหกแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)ตามหลักเกณฑ์ การกำหนดราคากลางของทางราชการ และตามการใช้งานเทคโนโลยีในปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม: ประกาศร่างขอบเขตของงานจัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการจัดตั้งโรงพิมพ์ (ครั้งที่ 2)

ประเมินอาจารย์

แจ้งนักศึกษาทุกชั้นปีเข้าทำการประเมินอาจารย์ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2558 

เริ่มตั้งแต่ 3 ธันวาคม 2558 - 20 กุมภาพันธ์ 2559 

ที่เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในส่วนของนักศึกษา

หากนักศึกษาไม่ทำการประเมินตามกำหนดการดังกล่าว

จะไม่สามารถมองเห็นผลการเรียนในระบบบริการการศึกษาได้