การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงร่างองค์กร (OP) ระดับคณะและสถาบัน CRU (EdP) Get to Go Ep.2 รู้จำเพื่อทำเป็น Part 1

📢📢📢...วันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงร่างองค์กร (OP) ระดับคณะและสถาบัน CRU (EdP) Get to Go Ep.2 รู้จำเพื่อทำเป็น Part 1 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา สุพรรณาลัย ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี จัดโดย สำนักประกันคุณภาพการศึกษา