การประกวด ทูตจันทรา จิตอาสา พัฒนาสังคม Chandra Ambassador 2022

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมกิจกรรมการประกวด ทูตจันทรา จิตอาสา พัฒนาสังคม Chandra Ambassador 2022 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดโดย กองพัฒนานักศึกษา