โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม"

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม" วิทยากรให้ความรู้โดย ศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ศรีอมรศักดิ์ ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา