พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล ๓ และชั้นประถมศีกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

📣📣📣...โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล ๓ และชั้นประถมศีกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารนวัตกรรม