คณะผู้บริหารและบุคลากร-มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหาร นักศึกษา และบุคลากร สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเข้าเยี่ยมชมงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิ๊กเพื่อชมภาพบรรยากาศ!!