๖ เมษายน วันจักรี

๖ เมษายน วันจักรี เป็นวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

📣📣📣...ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ๕ เมษายน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด ข้าพระพุทธเจ้า คณะ​ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ เ​จ้าหน้าที่​ นักศึกษา​ มหาวิท​ยาลัยราชภั​ฏจันทรเกษม

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่ความเป็นเลิศ"

📢📢📢...วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัย โดยกองบริหารงานบุคคล เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ สู่ความเป็นเลิศ" กับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี และผ่านระบบออนไลน์ >>>...โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล รักษาการอธิการบดี เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เป็นวิทยากร

ได้รับรางวัลผลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาดีเด่นอันดับ 1 (QA Awards)

..📣📣📣 วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลผลงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาดีเด่นอันดับ 1 (QA Awards) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประเภทหน่วยงาน ระดับหน่วยงานสนับสนุน โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิชาติ หาจัตุรัส เข้ารับรางวัล ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี