การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดทำกลยุทธ์

📢📢📢...วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดทำกลยุทธ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอนก เทียนบูชา รองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี จัดโดย สำนักประกันคุณภาพการศึกษา