การสัมมนาจีนร่วมสมัยกับโลก การแลกเปลี่ยนระหว่างคนรุ่นใหม่ไทย - จีน

📢📢📢...วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม การสัมมนาจีนร่วมสมัยกับโลก การแลกเปลี่ยนระหว่างคนรุ่นใหม่ไทย - จีน ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้าร่วมการสัมมนาพร้อมกล่าวต้อนรับ