กิจกรรมวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ ๙ (9th CRU QA Day)

📢📢📢...วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมและถ่ายทอดสด โครงการ "วันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ ๙ (Chandrakasem Rajabhat University, Quality Assurance Day ; 9th CRU QA Day)" โดยมีอาจารย์สงกรานต์ สุขเกษม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จัดโดย สำนักประกันคุณภาพการศึกษา